"МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ" МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ

"МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ" МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ
ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 172 бұйрығына 2-қосымша

"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Ескерту. Стандарт жаңаредакцияда – ҚР Білімжәнеғылымминистрінің11.10.2017  ( № 518 алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбелік он күнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпыережелер

      1. "Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2.МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі (бұданәрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттікқызметтібарлықүлгідегіжәнетүрдегімектепкедейінгіұйымдар (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

Мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқұжаттардықабылдаужәне беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады.

2-тарау. Мемлекеттікқызметтікөрсетутәртібі

      4. Мемлекеттікқызметтікөрсетумерзімдері:

      1) құжаттартоптамасынтапсырғансәттенбастап – 30 минут;

      2) құжаттардықабылдаусәтінедейінгікүтудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты – 15 минут;

      3) қызметкөрсетудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты – 15 минут.

      5. Мемлекеттікқызметкөрсетунысаны: қағазтүрінде.

      6. Мемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижесі: мектепкедейінгіұйым мен баланыңата-анасыныңбірінемесезаңдыөкіліараcындажасалғаншартнегізіндебаланымектепкедейінгіұйымғақабылдаунемесе осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартыныңкөрсетілген 10-тармағында негіздербойыншамемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартутуралыдәлелдіжауапболыптабылады.

Мемлекеттікқызметкөрсетунәтижесінұсынунысаны: қағазтүрінде.

      7. Мемлекеттікқызметжекетұлғаларға (бұданәрі - көрсетілетінқызметтіалушы) тегінкөрсетіледі.

      8. Көрсетілетінқызметтіберушініңжұмыскестесі: ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбі мен жұмааралығындабелгіленгенжұмыскестесінесәйкессағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгітүскіүзіліспенсағат 09.00 -ден 18.00-ге дейін.

Құжаттардықабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижелерін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгітүскіүзіліспенсағат 09.00-ден 17.30-ға дейінжүзегеасырылады.

Мемлекеттікқызметалдын ала жазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезеккүтутәртібіменкөрсетіледі.

      9.Көрсетілетінқызметтіалушыкөрсетілетінқызметтіберушігежүгінгенкездемемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттіқұжаттартізбесі:

      1) қабылдауғаарналғанжолдама (берілгенкүнненбастап 5 жұмыскүніішіндежарамды);

      2) ата-анасыныңбірініңнемесезаңдыөкілініңжекебасынкуәландыратынқұжат( сәйкестендіруүшін);

      3) баланыңтууынкуәландыратынқұжат (сәйкестендіруүшін);

      4) ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2003 жылғы 24 маусымдағы № 469  (Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеутізілімінде № 2423 болыпбұйрығыментіркелген) бекітілген "Бала денсаулығыпаспорты" 026/у-3 есепнысанынтолтыружәнежүргізужөніндегінұсқаулықтақарастырылғаннысанбойыншабаланыңденсаулықпаспорты;

      5) баланыңденсаулығытуралыанықтама;

      6) психологиялық-медициналық-педагогикалықконсультацияныңқорытындысы (ерекшебілім беру қажеттілігі бар балаларүшін).

      10.Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінкөрсетілетінқызметтіалушыұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) ондағыдеректердің (мәліметтердің) дұрысеместігіанықталғанкезде, құжаттардыңтоптамасынтолықұсынбағанжәне (немесе) қолданылумерзіміөтіпкеткенқұжаттардыұсынғанжағдайлардакөрсетілетінқызметтіберушімемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншареспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушыоргандарыныңкөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібі

      11.Мемлекеттікқызметтікөрсетумәселелерібойыншакөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдануүшінжазбашатүрде осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартыныңкөрсетілген 12-тармағында мекенжайларбойыншареспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушы органы басшысыныңатынаберіледі.

Көрсетілетінқызметтіалушыныңшағымындаоныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болғанда), пошталықмекенжайы, күнікөрсетіледі. Шағымғакөрсетілетінқызметтіалушықолқоюытиіс.

Көрсетілетінқызметтіалушыныңреспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушыорганының, көрсетілетінқызметтіберушініңмекенжайынакеліптүскенмемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншашағымытіркелгенкүніненбастап бес жұмыскүніішіндеқарастыруғажатады.

Мемлекеттікқызметкөрсетунәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганғажүгінеалады.

Мемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңмекенжайынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап он бес жұмыскүніішіндеқарастыруғажатады.

Көрсетілгенмемлекеттікқызметнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушыҚазақстанРеспубликасыныңбелгіленгентәртіппенсотқажүгінугеқұқылы. заңнамасында

4-тарау. Мемлекеттікқызметкөрсетуерекшеліктеріескерілеотырыпқойылатынөзге де талаптар

      12. МемлекеттікқызметкөрсетуорныныңмекенжайыМинистрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсындаорналастырылған.

      13. Көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетудіңтәртібі мен мәртебесітуралыақпараттықашықтықтанқолжеткізурежиміндемемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығыарқылыалады.

      14.Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығы: 1414, 8800-080-7777.

Дата: 5.09.2019, 14:50 Автор: Күншуақ